Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.635.085 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
79.941 PLN
Blachownia
92.948 PLN
Cisowa
82.641 PLN
Kłodnica
134.456 PLN
Kuźniczka
65.294 PLN
Lenartowice
30.045 PLN
Miejsce Kłodnickie
51.874 PLN
Piastów - Powstańców Śląskich
196.118 PLN
Pogorzelec
59.599 PLN
Południe
58.952 PLN
Przyjaźni
56.129 PLN
Rogi
109.835 PLN
Sławięcice
95.018 PLN
Stare Miasto
111.282 PLN
Śródmieście
263.524 PLN
Zachód
147.429 PLN

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Kędzierzyn-Koźle, 31 grudnia 2019 r.


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku


Na podstawie § 3 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, stanowiących załącznik do uchwały nr II/18/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3533), ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku.

Zgłoszenia, weryfikacja i konsultacje projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonywane są odrębnie w ramach kwot przypadających każdemu osiedlu.

I. Kwoty przypadające na poszczególne osiedla ustalone w wyniku podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na rok 2020 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim

L.p.

Osiedle

Adres siedziby rady osiedla

Łączna kwota przypadająca na Osiedle (w złotych)

1.

Osiedle Azoty

Siedziba Rady Osiedla

ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

78 763 1)

2.

Osiedle Blachownia

Siedziba Rady Osiedla

ul. Wyzwolenia 7b

95 760 2)

3.

Osiedle Cisowa

Siedziba Rady Osiedla

ul. Jana Brzechwy 78

92 953 3)

4.

Osiedle Kłodnica

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kłodnica 38a

122 269

5.

Osiedle Kuźniczka

Siedziba Rady Osiedla

ul. Grunwaldzka 83

65 190

6.

Osiedle Lenartowice

Siedziba Rady Osiedla

 ul. Nowowiejska 8

44 116 4)

7.

Osiedle Miejsce Kłodnickie

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szpaków 11

51 575

8.

Osiedle Piastów

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kazimierza Wielkiego 17/1

199 363 *)

9.

Osiedle Pogorzelec

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piotra Skargi 38/I

349 263 5)

10.

Osiedle Południe

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława Planetorza 1

58 712

11.

Osiedle Przyjaźni

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szkolna 3

59 923 6)

12.

Osiedle Rogi

Siedziba Rady Osiedla

ul. Główna 54

68 351**)

13.

Osiedle Sławięcice

Siedziba Rady Osiedla

ul. Stefana Batorego 32

101 667 7)

14.

Osiedle Stare Miasto

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława  Planetorza 3/1

111 098

15.

Osiedle Śródmieście

Siedziba Rady Osiedla

al. Jana Pawła II 3

270 174

16.

Osiedle Zachód

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piastowska 51

146 415

*) Środki przypadające Osiedlu Piastów w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. w kwocie 199 363, 29 zł. w uzgodnieniu z Radą Osiedla Piastów, w ramach budżetu miasta w 2019 r. i 2020 r., przeznaczono na realizację wybranego w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. zadania pn. „Dokończenie rozpoczętej w 2018 roku modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Augustyna Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestawy: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II.”.
Z powyższych względów w Osiedlu Piastów nie przewiduje się w 2020 r. zgłaszania projektów i przeprowadzenia głosowania.
**) Środki przypadające w Osiedlu Rogi w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. w kwocie 68 351 zł, w uzgodnieniu z Radą Osiedla Rogi, przeznaczono w ramach budżetu miasta w 2020 r. na realizację wybranego w Budżecie Obywatelskim w 2019 r.  zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi”.
Z powyższych względów w Osiedlu Rogi nie przewiduje się w 2020 r. zgłaszania projektów i przeprowadzenia głosowania.
 
II. Opis trybu i podmiotów uprawnionych do zgłaszania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego
 
1. Zgłoszenia projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać:
1) każdy mieszkaniec Osiedla;
2) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;
3) podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), którego siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;
4) organ samorządu mieszkańców Osiedla;
5) Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle;
6) Miejska Rada Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu.
 
2. Każdy z podmiotów wymienionych w ust. 1 może dokonać zgłoszenia jednego projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszony projekt może obejmować grupę jednorodnych zadań przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym więcej niż jedno osiedle.
 
III. Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty
 
1. Zgłoszenie projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego w osiedlu winno:
1) obejmować działanie zgodne z obowiązującym prawem, stanowiące zadanie Gminy, z którego efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla;
2) zawierać niezbędne dane opisujące zadanie, zgodnie z formularzem dostępnym do pobrania na stronie: www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl;
3)dotyczyć nieruchomości, do których Gmina posiada lub może uzyskać tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością (w przypadku gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z nieruchomością);
4) obejmować zakres przedmiotowy prac o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na dane osiedle w podziale rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim;
5) zostać poparte co najmniej jednym podpisem mieszkańca Osiedla.
 
Każda część grupy jednorodnych zadań przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym więcej niż jedno Osiedle, zlokalizowana na określonym Osiedlu winna spełniać wymogi wymienione wyżej.
 
Zgłoszenie projektu zadania winno zostać w terminie do 31 stycznia 2020 r. skierowane do właściwej rady osiedla:
1) pisemnie odpowiednio na adres siedziby Rady Osiedla podanej w części I ogłoszenia;
 
2) za pośrednictwem platformy internetowej www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl.
 
Zgłoszenia, które wpłyną po 31 stycznia 2020 r. nie będą rozpatrywane.
 
IV. Weryfikacja formalna i opiniowanie projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
 
1. W okresie do 13 lutego 2020 r. właściwy Zarząd Osiedla:
1)pozytywnie opiniuje zgłoszenia projektów zadań, które spełniają lub – po dokonaniu określonych niezbędnych modyfikacji – mogą spełniać wymagania określone w cz. III ogłoszenia, wydając rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub warunkowym dopuszczeniu projektu do głosowania po dokonaniu jego niezbędnych modyfikacji przez podmiot zgłaszający w terminie 7 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia o warunkowym dopuszczeniu projektu zadania;
2) negatywnie opiniuje zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w cz. III ogłoszenia, wydając decyzje o niedopuszczeniu projektu do głosowania i uzasadniając na piśmie zajęte stanowisko.

2.Projekty zadań dopuszczone do głosowania Zarząd Osiedla kieruje do Rady Osiedla celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla.
 
3. Treść zgłoszonych projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego wraz z opinią Zarządu Osiedla oraz informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zadań, podlegają publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze właściwego Osiedla w terminie do 21 lutego 2020 r.
 
4. Od decyzji Zarządu Osiedla o niedopuszczeniu projektu zadania, o której mowa w cz. IV ust. 1 pkt. 2 ogłoszenia, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji wymienionej w cz. IV ust. 3 ogłoszenia.
 
5. Odwołanie składa się w formie:
1) papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle;
2) elektronicznej na adres mailowy budzetobywatelski@kedzierzynkozle.pl.
Terminem wniesienia odwołania jest data wpływu odwołania do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub na adres mailowy.
 
6. Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Od rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta w przedmiocie odwołania nie przysługuje środek zaskarżenia.
 
Pozytywnie zaopiniowane przez zarząd osiedla zgłoszenia projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego zostaną poddane konsultacji z mieszkańcami osiedla w drodze głosowania.
 
V. Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane przez zarządy osiedli projekty zadań zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

1. Głosowanie stacjonarne
odbędzie się w siedzibach rad osiedli w następujących terminach:

                 L.p.

                                               Osiedle  

                                                                             Adres siedziby rady osiedla

                                Data                        

                                             Godzina

1.

Osiedle Azoty

Siedziba Rady Osiedla

ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

2 marca 2020 r.

16.00-19.00

2.

Osiedle Blachownia

Siedziba Rady Osiedla

ul. Wyzwolenia 7b

2 marca 2020 r.

16.00-19.00

3.

Osiedle Cisowa

Siedziba Rady Osiedla

ul. Jana Brzechwy 78

2 marca 2020 r.

16.00-19.00

4.

Osiedle Kłodnica

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kłodnica 38a

3 marca 2020 r.

16.00-19.00

5.

Osiedle Kuźniczka

Siedziba Rady Osiedla

ul. Grunwaldzka 83

3 marca 2020 r.

16.00-19.00

6.

Osiedle Lenartowice

Siedziba Rady Osiedla

 ul. Nowowiejska 8

3 marca 2020 r.

16.00-19.00

7.

Osiedle Miejsce Kłodnickie

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szpaków 11

4 marca 2020 r.

16.00-19.00

8.

Osiedle Pogorzelec

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piotra Skargi 38/I

4 marca 2020 r.

16.00-19.00

9.

Osiedle Południe

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława Planetorza 1

5 marca 2020 r.

16.00-19.00

10.

Osiedle Przyjaźni

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szkolna 3

5 marca 2020 r.

16.00-19.00

11.

Osiedle Sławięcice

Siedziba Rady Osiedla

ul. Stefana Batorego 32

6 marca 2020 r.

16.00-19.00

12.

Osiedle Stare Miasto

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława  Planetorza 3/1

6 marca 2020 r.

16.00-19.00

13.

Osiedle Śródmieście

Siedziba Rady Osiedla

al. Jana Pawła II 3

9 marca 2020 r

16.00-19.00

14.

Osiedle Zachód

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piastowska 51

9 marca 2020 r.

16.00-19.00

 
2. Głosowanie elektroniczne odbędzie się w okresie od 10 do 31 marca 2020 r. za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej pod adresem www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl
 

 

 

                                                                                      Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
                                                                                                   Sabina Nowosielska

1) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Azoty w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. zwiększono o kwotę oszczędności wynoszącą 772 zł, w wyniku realizacji zadania wybranego w Budżecie Obywatelskim w roku 2018.
2) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Blachownia w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. zwiększono o kwotę oszczędności wynoszącą 2506 zł, w wyniku realizacji zadania wybranego w Budżecie Obywatelskim w roku 2018.
3) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Cisowa w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. zwiększono o kwotę oszczędności wynoszącą 12713 zł, w wyniku realizacji zadania wybranego w Budżecie Obywatelskim w roku 2018.
4) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Lenartowice w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. w uzgodnieniu z Radą Osiedla Lenartowice zmniejszono o kwotę 10 000 zł, które przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. "Etap trzeci - doposażenie obiektów" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.
5) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Pogorzelec w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. zwiększono o kwotę oszczędności wynoszącą 96 622 zł, w wyniku realizacji zadania wybranego w Budżecie Obywatelskim w roku 2018.
6) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Przyjaźni w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. zwiększono o kwotę oszczędności wynoszącą 5497 zł, w wyniku realizacji zadania wybranego w Budżecie Obywatelskim w roku 2018.
7) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Sławięcice w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. zwiększono o kwotę oszczędności wynoszącą 7482 zł, w wyniku realizacji zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim w roku 2018,

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.