Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.635.085 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
79.941 PLN
Blachownia
92.948 PLN
Cisowa
82.641 PLN
Kłodnica
134.456 PLN
Kuźniczka
65.294 PLN
Lenartowice
30.045 PLN
Miejsce Kłodnickie
51.874 PLN
Piastów - Powstańców Śląskich
196.118 PLN
Pogorzelec
59.599 PLN
Południe
58.952 PLN
Przyjaźni
56.129 PLN
Rogi
109.835 PLN
Sławięcice
95.018 PLN
Stare Miasto
111.282 PLN
Śródmieście
263.524 PLN
Zachód
147.429 PLN

Informacje o wynikach konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku w Kędzierzynie–Koźlu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Kędzierzyn-Koźle, 7 kwietnia 2020 r.

 

Or.152.1.9.2020                                                                                                                                                                                                                                                  Rada Miasta

Kędzierzyn-Koźle             


Na podstawie § 11 ust.2 załącznika do uchwały nr II/18/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3533) zwanego dalej „Zasadami konsultacji Budżetu Obywatelskiego” przedkładam:


 

Informację o wynikach konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku w Kędzierzynie–Koźlu

 

I. Kwota środków przeznaczonych na realizację projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku

Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację projektów zadań z Budżetu Obywatelskiego, objęta rezerwą celową w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na 2020 rok wynosiła 1 800 000 zł.
W wyniku dokonanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – w uzgodnieniu z poszczególnymi radami osiedli – zmniejszeń kwot środków na poczet projektów zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. i realizowanych w 2020 r. oraz zwiększeń kwot środków z tytułu oszczędności powstałych w toku realizacji zadań wybranych i zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r., łączna kwota przeznaczona na realizację projektów zadań wybieranych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. wynosiła 1 915 592 zł.

Na poszczególne osiedla przypadały następujące kwoty:


L.p.

                                                         Osiedle

                                                                   Adres siedziby rady osiedla

                                                               Łączna kwota przypadająca na Osiedle (w złotych)

1.

Osiedle Azoty

Siedziba Rady Osiedla

ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

78 763

2.

Osiedle Blachownia

Siedziba Rady Osiedla

ul. Wyzwolenia 7b

95 760

3.

Osiedle Cisowa

Siedziba Rady Osiedla

ul. Jana Brzechwy 78

92 953

4.

Osiedle Kłodnica

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kłodnica 38a

122 269

5.

Osiedle Kuźniczka

Siedziba Rady Osiedla

ul. Grunwaldzka 83

65 190

6.

Osiedle Lenartowice

Siedziba Rady Osiedla

 ul. Nowowiejska 8

44 116

7.

Osiedle Miejsce Kłodnickie

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szpaków 11

51 575

8.

Osiedle Piastów

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kazimierza Wielkiego 17/1

199 363 1)

9.

Osiedle Pogorzelec

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piotra Skargi 38/I

349 263

10.

Osiedle Południe

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława Planetorza 1

58 712

11.

Osiedle Przyjaźni

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szkolna 3

59 923

12.

Osiedle Rogi

Siedziba Rady Osiedla

ul. Główna 54

68 351 2)

13.

Osiedle Sławięcice

Siedziba Rady Osiedla

ul. Stefana Batorego 32

101 667

14.

Osiedle Stare Miasto

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława  Planetorza 3/1

111 098

15.

Osiedle Śródmieście

Siedziba Rady Osiedla

al. Jana Pawła II 3

270 174

16.

Osiedle Zachód

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piastowska 51

146 415


1) Środki przypadające Osiedlu Piastów w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. w kwocie 199 363, 29 zł w uzgodnieniu z Radą Osiedla Piastów, w ramach budżetu miasta w 2019 r. i 2020 r., przeznaczono na realizację wybranego w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. zadania pn. „Dokończenie rozpoczętej w 2018 roku modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Augustyna Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestawy: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II.”.
Z powyższych względów w Osiedlu Piastów nie przewiduje się w 2020 r. zgłaszania projektów i przeprowadzenia głosowania.
2) Środki przypadające w Osiedlu Rogi w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. w kwocie 68 351 zł, w uzgodnieniu z Radą Osiedla Rogi, przeznaczono w ramach budżetu miasta w 2020 r. na realizację wybranego w Budżecie Obywatelskim w 2019 r.  zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi”. Z powyższych względów w Osiedlu Rogi nie przewiduje się w 2020 r. zgłaszania projektów i przeprowadzenia głosowania.

Łączna kwota środków przypadających na 14 osiedli, w których przyjmowano zgłoszenia projektów zadań i  przeprowadzono głosowanie wyniosła 1 647 878 zł.

II. Zgłoszenie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku

W wyznaczonym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 grudnia 2019 r. o rozpoczęciu konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2020 r., w okresie 31 grudnia 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. podmioty uprawnione zgłosiły łącznie w 14 osiedlach 60 projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie weryfikacji formalnej poddano 58 projektów zadań (2 zostały scalone z uwagi na tożsamość przedmiotu lub wycofanych przez wnioskodawcę) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji. Do głosowania dopuszczono 48 projektów zadań.


III. Weryfikacja formalna i opiniowanie projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku


W okresie od 1 lutego do 13 lutego 2020 r. zarządy osiedli dokonały weryfikacji formalnej każdego zgłoszenia projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego pod względem jego zgodności z obowiązującymi zasadami oraz ustaliły szacunkowe wartości objętych nimi projektów zadań, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta w przedmiocie zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz szacunkowej wartości zgłoszonych projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.
Wykaz pozytywnie (48) i negatywnie (9) zaopiniowanych przez zarządy osiedli zgłoszeń projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. określa załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
 
Uchwały zarządów osiedli zawierające treść wszystkich złożonych w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. zgłoszeń projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego oraz odnoszących się do tych zgłoszeń opinii zarządów osiedli zostały w terminie do 21 lutego 2020 r. opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie osiedli w postaci zaproszenia mieszkańców osiedli do udziału w konsultacjach.

Głosowaniu zostało poddanych łącznie 48 projektów zadań pozytywnie zaopiniowanych przez właściwe zarządy osiedli.

IV. Ustalenie wyników konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego i rekomendacja projektów zadań w poszczególnych Osiedlach w 2020 roku


1. W przeprowadzonych w dniach:

    1) 2 marca – 9 marca 2020 r. – konsultacjach w drodze głosowania w formie pisemnej w siedzibie rad osiedli;

    2) 10 marca - 31 marca 2020 r. - konsultacjach w drodze głosowania w formie elektronicznej;

uczestniczyło 3814 mieszkańców miasta.

2. Udział mieszkańców poszczególnych osiedli w głosowaniu na wybrane projekty zadań w Budżecie Obywatelskim w 2020 r.  


Osiedle

                                            Suma głosów oddanych przez mieszkańców osiedla

                                               Procent oddanych głosów w stosunku do liczby mieszkańców

Azoty

142

8,32

Blachownia

109

4,32

Cisowa

407

22,46

Kłodnica

625

15,69

Kuźniczka

89

8,51

Lenartowice

228

48,20

Miejsce Kłodnickie

42

12,31

Pogorzelec

1156

10,78

Południe

72

10,21

Przyjaźni

127

18

Sławięcice

80

3,15

Stare Miasto

122

3,59

Śródmieście

362

3,11

Zachód

253

4,81


3. W konsultacjach przeprowadzonych w obu formach głosowania łącznie:

1) złożono 3814 kart do głosowania, w tym:

a) 3460 w głosowaniu elektronicznym,

b) 354 w głosowaniu stacjonarnym;

2) w obu formach głosowania złożono:

a) 3814 kart zgodnych z wzorem ustalonym dla poszczególnych osiedli, uwzględnianych w ustalaniu wyników głosowania,

b) 0 kart niezgodnych z wzorem ustalonym poszczególnych osiedli, nieuwzględnianych w ustalaniu wyników głosowania;

3) oddano 14 głosów nieważnych;

4) oddano 3800 głosów ważnych.

4. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne pozytywnie zaopiniowane przez zarządy osiedli projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego została przedstawiona w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej informacji oraz na stronie www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl .

5. Projektami zadań, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów i których łączna wartość nie przekracza wartości kwot przypadających na poszczególne osiedla w wyniku podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na rok 2020 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim, są:


L.p.

Osiedle

                                                                           Nazwa projektu zadania

                                              Wartość wybranego zadania (zł)

                                     Kwota przypadają-ca na osiedle (zł)

                                  Kwota niewyko-rzystana (zł)

1.

Azoty

Rewitalizacja placu zabaw przy

ul. Jordanowskiej - etap II

78 763

78 763

-

2.

Blachownia

Bądź zdrowy i sprawny z wyboru!

90 000

95 760

5 760

3.

Cisowa

Doposażenie jednostki OSP Cisowa w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych

92 953

92 953

-

4.

Kłodnica

Bezpieczny strażak- bezpieczne osiedle

30 000

122 269

-

5.

Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu*)

92 269

6.

Kuźniczka

Rewitalizacja ciągów pieszych na ul. Ogrodowej , ul. Jaśminowej i ul. Leszczynowej

65 190

65 190

-

7.

Lenartowice

Postęp komunikacyjny dla mieszkańców Lenartowic - etap I

44 116

44 116

-

8.

Miejsce Kłodnickie

Oświetlenie uliczne

51 575

51 575

-

9.

Pogorzelec

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 B- Etap II

349 263

349 263

-

10.

Południe

Budowa mini tężni solankowej w KOŹLU, dla wszystkich mieszkańców KOŹLA (w tym dla os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód), zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw (lub na jego obszarze) oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Z. Krasińskiego - ul. Kadetów - etap I.

58.712

58.712

-

11.

Przyjaźni

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni - etap pierwszy

59.923

59.923

-

12.

Sławięcice

Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I

101.667

101.667

 

13.

Stare Miasto

Budowa mini tężni solankowej w KOŹLU, dla wszystkich mieszkańców KOŹLA (w tym os. Stare Miasto, os. Zachód), zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw (lub na jego obszarze) oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Z. Krasińskiego - ul. Kadetów - etap I.

111.098

111.098

-

14.

Śródmieście

Multiring - dla każdego coś dobrego.

70 000

270 174

50 174

15.

Rozbudowa placu zabaw

150 000

16.

Zachód

Budowa mini tężni solankowej w KOŹLU, dla wszystkich mieszkańców KOŹLA (w tym os. Zachód, os. Stare Miasto), zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw (lub na jego obszarze) oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Z. Krasińskiego - ul. Kadetów - etap I.

146.415

146.415

-SUMA

1 591 944

1 647 878

55 934


*) Zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Kłodnica, w wykazie projektów zadań, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów i których łączna wartość nie przekracza wartości kwoty przypadającej na osiedle Śródmieście – w wyniku podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na rok 2020 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim - uwzględniono projekt zadania pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu”, który:
1) uzyskał drugą w kolejności największą liczbę głosów (214) mieszkańców osiedla Kłodnica;
2) objęty został wystąpieniem podmiotu zgłaszającego zadanie o obniżenie jego wartości szacunkowej do kwoty 92 269 zł.
 
Wymienione w tabeli projekty o łącznej wartości 1 591 944 zł stanowią określone uchwałami rad osiedli zgodnie z § 10 ust. 2 Zasad konsultacji Budżetu Obywatelskiego, zadania wybrane w poszczególnych osiedlach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

V. Informacja o zakresie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ujęcia wybranych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

1. Wszystkie zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego obejmują działania zgodne z obowiązującym prawem, stanowiące zadanie Gminy, z którego efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy osiedli, o wartości nieprzekraczającej kwot przypadających na poszczególne osiedla oraz (w przypadku zadań, których efektem jest środek trwały związany z nieruchomością) w odniesieniu do których Gmina Kędzierzyn-Koźle posiada lub może uzyskać tytuł prawny do dysponowania określoną nieruchomością.
Z powyższych względów wyżej wymienione zadania zasługują na pozytywną ocenę i uwzględnienie w skierowanej równolegle z niniejszą informacją do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ich ujęcia w planie wydatków budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na 2020 r.
 
2. Niewykorzystane kwoty przypadające na poszczególne osiedla, w łącznej wysokości 55 934 zł, zostaną – w zależności od potrzeb – alternatywnie objęte późniejszą inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ich:
1) przeznaczenia w budżecie miasta na 2020 r. w celu uzupełniania planu wydatków budżetu miasta na zadanie wybrane i realizowane w danych osiedlach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.;
2) uwzględnienia w rezerwie celowej utworzonej w budżecie miasta dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim w 2020 r. w danym osiedlu.

PREZYDENT MIASTASabina Nowosielska


Wykaz załączników:


Załącznik nr 1. Wykaz złożonych, pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych przez zarządy osiedli zgłoszeń projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

Załącznik nr 2. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty zadań pozytywnie zaopiniowane przez zarządy osiedli.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.