Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.635.085 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
79.941 PLN
Blachownia
92.948 PLN
Cisowa
82.641 PLN
Kłodnica
134.456 PLN
Kuźniczka
65.294 PLN
Lenartowice
30.045 PLN
Miejsce Kłodnickie
51.874 PLN
Piastów - Powstańców Śląskich
196.118 PLN
Pogorzelec
59.599 PLN
Południe
58.952 PLN
Przyjaźni
56.129 PLN
Rogi
109.835 PLN
Sławięcice
95.018 PLN
Stare Miasto
111.282 PLN
Śródmieście
263.524 PLN
Zachód
147.429 PLN

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Kędzierzyn-Koźle, 5 maja 2022 r.


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku
 
Na podstawie § 3 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, stanowiących załącznik do uchwały nr II/18/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 3533, z późn. zm.), ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku.
Zgłoszenia, weryfikacja i konsultacje projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonywane są odrębnie w ramach kwot przypadających każdemu osiedlu.

I. Kwoty przypadające na poszczególne osiedla ustalone w wyniku podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na rok 2022 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim

L.p.

Osiedle
                                                 

Adres siedziby rady osiedla
                                                                          

Łączna kwota przypadająca na Osiedle (w złotych)
                                                                   

1.

Osiedle Azoty

Siedziba Rady Osiedla

ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

79 820 1)

2.

Osiedle Blachownia

Siedziba Rady Osiedla

ul. Wyzwolenia 7b

93 077

3.

Osiedle Cisowa

Siedziba Rady Osiedla

ul. Jana Brzechwy 78

80 703

4.

Osiedle Kłodnica

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kłodnica 38a

102 323 2)

5.

Osiedle Kuźniczka

Siedziba Rady Osiedla

ul. Grunwaldzka 83

65 269

6.

Osiedle Lenartowice

Siedziba Rady Osiedla

 ul. Nowowiejska 8

54 454

7.

Osiedle Miejsce Kłodnickie

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szpaków 11

51 691

8.

Osiedle Piastów – Powstańców Śląskich

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kazimierza Wielkiego 17/1

147 008 3)

9.

Osiedle Pogorzelec

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piotra Skargi 38/I

252 506

10.

Osiedle Południe

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława Planetorza 1

46 567 4)

11.

Osiedle Przyjaźni

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szkolna 3

20 342 5)

12.

Osiedle Rogi

Siedziba Rady Osiedla

ul. Główna 54

68 387

13.

Osiedle Sławięcice

Siedziba Rady Osiedla

ul. Stefana Batorego 32

121 867 6)

14.

Osiedle Stare Miasto

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława  Planetorza 3/1

88 013 7)

15.

Osiedle Śródmieście

Siedziba Rady Osiedla

al. Jana Pawła II 3

312 983 8)

16.

Osiedle Zachód

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piastowska 51

115 964 9)

SUMA

1 700 974


II. Opis trybu i podmiotów uprawnionych do zgłaszania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

1.  Zgłoszenia projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać:

1) każdy mieszkaniec Osiedla;

2) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;

3) podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którego siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;

4) organ samorządu mieszkańców Osiedla;

5) Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle;

6) Miejska Rada Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu.

2. Każdy z podmiotów wymienionych w ust. 1 może dokonać zgłoszenia jednego projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszony projekt może obejmować grupę jednorodnych zadań przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym więcej niż jedno osiedle.

III. Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty

1. Zgłoszenie projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego w osiedlu winno:

1) obejmować działanie zgodne z obowiązującym prawem, stanowiące zadanie Gminy, z którego efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla;

2) zawierać niezbędne dane opisujące zadanie, zgodnie z formularzem dostępnym do pobrania na stronie: www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl;

3) dotyczyć nieruchomości, do których Gmina posiada lub może uzyskać tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością (w przypadku gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z nieruchomością);

4) obejmować zakres przedmiotowy prac o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na dane osiedle w podziale rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim;

5) zostać poparte co najmniej jednym podpisem mieszkańca Osiedla.

Każda część grupy jednorodnych zadań przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym więcej niż jedno Osiedle, zlokalizowana na określonym Osiedlu winna spełniać wymogi wymienione wyżej.

Zgłoszenie projektu zadania winno zostać w terminie od 1 do 30 czerwca 2022 r. skierowane do właściwej rady osiedla:

1)  pisemnie odpowiednio na adres siedziby Rady Osiedla podanej w części I ogłoszenia;

2)  za pośrednictwem platformy internetowej www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl.

Zgłoszenia, które wpłyną po 30 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

IV. Weryfikacja formalna i opiniowanie projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

1. W okresie do 23 lipca 2022 r. właściwy Zarząd Osiedla:

1) pozytywnie opiniuje zgłoszenia projektów zadań, które spełniają lub – po dokonaniu określonych niezbędnych modyfikacji – mogą spełniać wymagania określone w cz. III ogłoszenia, wydając rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub warunkowym dopuszczeniu projektu do głosowania po dokonaniu jego niezbędnych modyfikacji przez podmiot zgłaszający w terminie 7 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia o warunkowym dopuszczeniu projektu zadania;

2) negatywnie opiniuje zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w cz. III ogłoszenia, wydając decyzje o niedopuszczeniu projektu do głosowania i uzasadniając na piśmie zajęte stanowisko.

2. Projekty zadań dopuszczone do głosowania Zarząd Osiedla kieruje do Rady Osiedla celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla.

3. Treść zgłoszonych projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego wraz z opinią Zarządu Osiedla oraz informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zadań, podlegają publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze właściwego Osiedla w terminie do 31 lipca 2022 r.

4. Od decyzji Zarządu Osiedla o niedopuszczeniu projektu zadania, o której mowa w cz. IV ust. 1 pkt. 2 ogłoszenia, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji wymienionej w cz. IV ust. 3 ogłoszenia.

5. Odwołanie składa się w formie:

1) papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle;

2) elektronicznej na adres mailowy budzetobywatelski@kedzierzynkozle.pl.

Terminem wniesienia odwołania jest data wpływu odwołania do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub na adres mailowy.

6. Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Od rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta w przedmiocie odwołania nie przysługuje środek zaskarżenia.

Pozytywnie zaopiniowane przez zarząd osiedla zgłoszenia projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego zostaną poddane konsultacji z mieszkańcami osiedla w drodze głosowania.

V. Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane przez zarządy osiedli projekty zadań zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

  1. Głosowanie elektroniczne odbędzie się w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej pod adresem www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl
  2. Głosowanie stacjonarne odbędzie się w siedzibach rad osiedli w następujących terminach:

L.p.
         

Osiedle
                                                 

Adres siedziby rady osiedla
                                                     

Data
                                       

Godzina
                                                  

1.

Osiedle Azoty

Siedziba Rady Osiedla

ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

5 września 2022 r.

16.00-19.00

2.

Osiedle Blachownia

Siedziba Rady Osiedla

ul. Wyzwolenia 7b

6 września 2022 r.

16.00-19.00

 3.

Osiedle Cisowa

Siedziba Rady Osiedla

ul. Jana Brzechwy 78

7 września 2022 r.

16.00-19.00

4.

Osiedle Kłodnica

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kłodnica 38a

8 września 2022 r.

16.00-19.00

5.

Osiedle Kuźniczka

Siedziba Rady Osiedla

ul. Grunwaldzka 83

12 września 2022 r.

16.00-19.00

6.

Osiedle Lenartowice

Siedziba Rady Osiedla

 ul. Nowowiejska 8

29 września 2022 r.

16.00-19.00

7.

Osiedle Miejsce Kłodnickie

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szpaków 11

13 września 2022 r.

16.00-19.00

8.

Osiedle Piastów – Powstańców Śląskich

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kazimierza Wielkiego 17/1

14 września 2022 r.

16.00-19.00

9.

Osiedle Pogorzelec

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piotra Skargi 38/I

15 września 2022 r.

16.00-19.00

10.

Osiedle Południe

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława Planetorza 1

19 września 2022 r.

16.00-19.00

11.

Osiedle Przyjaźni

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szkolna 3

20 września 2022 r.

16.00-19.00

12.

Osiedle Rogi

Siedziba Rady Osiedla

ul. Główna 54

21 września 2022 r.

16.00-19.00

13.

Osiedle Sławięcice

Siedziba Rady Osiedla

ul. Stefana Batorego 32

22 września 2022 r.

16.00-19.00

14.

Osiedle Stare Miasto

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława  Planetorza 3/1

26 września 2022 r.

16.00-19.00

15.

Osiedle Śródmieście

Siedziba Rady Osiedla

al. Jana Pawła II 3

27 września 2022 r.

16.00-19.00

16.

Osiedle Zachód

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piastowska 51

28 września 2022 r.

16.00-19.00


                                                                                                                     PREZYDENT MIASTA

                                                                                                                    (-)  Sabina Nowosielska


1)    Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Azoty w Budżecie Obywatelskim w 2022 r. zwiększono o kwotę oszczędności wynoszącą 617,00 zł, w wyniku niewykorzystania przysługujących środków w Budżecie Obywatelskim
w 2021 r.

2)    Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Kłodnica w Budżecie Obywatelskim w 2022 r. zmniejszono
o kwotę 19 904,10 zł, którą przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

3)    Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Piastów-Powstańców Śląskich w Budżecie Obywatelskim w 2022 r. zmniejszono o kwotę 50 000 zł, którą przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. „Budowa drugiej mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017 roku)” wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.

4)    Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Południe w Budżecie Obywatelskim w 2022 r. zmniejszono
o kwotę 12 308,04 zł, którą przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. „Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców osiedla Południe, osiedla Stare Miasto i osiedla Zachód, zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Z. Krasińskiego - ul. Kadetów - etap I." wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

5)    Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Przyjaźni w Budżecie Obywatelskim w 2022 r. zmniejszono
o kwotę 35 000 zł, którą przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

6)    Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Sławięcice w Budżecie Obywatelskim w 2022 r. zwiększono o kwotę 27 428 zł, niewykorzystaną w Budżecie Obywatelskim w 2021 r.

7)    Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Stare Miasto w Budżecie Obywatelskim w 2022 r. zmniejszono
o kwotę 23 932,30 zł, którą przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. „Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców osiedla Południe, osiedla Stare Miasto i osiedla Zachód, zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Z. Krasińskiego - ul. Kadetów - etap I." wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

8)    Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Śródmieście w Budżecie Obywatelskim w 2022 r. zwiększono o kwotę 46 208 zł, niewykorzystaną w Budżecie Obywatelskim w 2021 r., z jednoczesnym przeznaczeniem pozostałej kwoty 53 000 zł niewykorzystanej w Budżecie Obywatelskim w 2021 r. dodatkowo na realizację zadania pn. „Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu" wybranego
w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

9)    Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Zachód w Budżecie Obywatelskim w 2022 r. zmniejszono o kwotę 32 137,66 zł, którą przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. „Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców osiedla Południe, osiedla Stare Miasto i osiedla Zachód, zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Z. Krasińskiego - ul. Kadetów - etap I." wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.