Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.635.085 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
79.941 PLN
Blachownia
92.948 PLN
Cisowa
82.641 PLN
Kłodnica
134.456 PLN
Kuźniczka
65.294 PLN
Lenartowice
30.045 PLN
Miejsce Kłodnickie
51.874 PLN
Piastów - Powstańców Śląskich
196.118 PLN
Pogorzelec
59.599 PLN
Południe
58.952 PLN
Przyjaźni
56.129 PLN
Rogi
109.835 PLN
Sławięcice
95.018 PLN
Stare Miasto
111.282 PLN
Śródmieście
263.524 PLN
Zachód
147.429 PLN

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Na podstawie § 3 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, stanowiących załącznik do uchwały nr II/18/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 3533, z późn. zm.), ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.

Zgłoszenia, weryfikacja i konsultacje projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonywane są odrębnie w ramach kwot przypadających każdemu osiedlu.

I. Kwoty przewidziane do wprowadzenia do budżetu miasta w celu sfinansowania zadań ze środków Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. z podziałem na poszczególne osiedla:

 

II. Opis trybu i podmiotów uprawnionych do zgłaszania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

1.  Zgłoszenia projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać:

1)każdy mieszkaniec Osiedla;

2)organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2023 r. poz. 571), zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;

3)podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, którego siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;

4)organ samorządu mieszkańców Osiedla;

5)Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle;

6)Miejska Rada Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu.

2. Każdy z podmiotów wymienionych w ust. 1 może dokonać zgłoszenia jednego projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszony projekt może obejmować grupę jednorodnych zadań przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym więcej niż jedno osiedle.

III. Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty

1. Zgłoszenie projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego w osiedlu winno:

1)   obejmować działanie zgodne z obowiązującym prawem, stanowiące zadanie Gminy, z którego efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla;

2)   zawierać niezbędne dane opisujące zadanie, zgodnie z formularzem dostępnym do pobrania na stronie: www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl;

3)   dotyczyć nieruchomości, do których Gmina posiada lub może uzyskać tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością (w przypadku gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z nieruchomością);

4)   obejmować zakres przedmiotowy prac o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na dane osiedle w podziale rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim;

5)   zostać poparte co najmniej jednym podpisem mieszkańca Osiedla.

Każda część grupy jednorodnych zadań przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym więcej niż jedno Osiedle, zlokalizowana na określonym Osiedlu winna spełniać wymogi wymienione wyżej.

Zgłoszenie projektu zadania winno zostać w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r. skierowane do właściwej rady osiedla:

1)      pisemnie odpowiednio na adres siedziby Rady Osiedla podanej w części I ogłoszenia;

2)      za pośrednictwem platformy internetowej www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl.

Zgłoszenia, które wpłyną po 30 czerwca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

IV. Weryfikacja formalna i opiniowanie projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

1. Do 21 lipca 2023 r. właściwy Zarząd Osiedla:

1)      pozytywnie opiniuje zgłoszenia projektów zadań, które spełniają lub – po dokonaniu określonych niezbędnych modyfikacji – mogą spełniać wymagania określone w cz. III ogłoszenia, wydając rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub warunkowym dopuszczeniu projektu do głosowania po dokonaniu jego niezbędnych modyfikacji przez podmiot zgłaszający w terminie 7 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia o warunkowym dopuszczeniu projektu zadania;

2)      negatywnie opiniuje zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w cz. III ogłoszenia, wydając decyzje o niedopuszczeniu projektu do głosowania i uzasadniając na piśmie zajęte stanowisko.

2. Projekty zadań dopuszczone do głosowania Zarząd Osiedla kieruje do Rady Osiedla celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla.

3. Treść zgłoszonych projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego wraz z opinią Zarządu Osiedla oraz informacją
o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zadań, podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze właściwego Osiedla w terminie do 31 lipca 2023 r.

4. Od decyzji Zarządu Osiedla o niedopuszczeniu projektu zadania, o której mowa w cz. IV ust. 1 pkt. 2 ogłoszenia, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji wymienionej w cz. IV ust. 3 ogłoszenia.

5. Odwołanie składa się w formie:

1)      papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle;

2)      elektronicznej na adres mailowy budzetobywatelski@kedzierzynkozle.pl.

Terminem wniesienia odwołania jest data wpływu odwołania do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub na adres mailowy.

6. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od daty jego wniesienia.
Od rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta w przedmiocie odwołania nie przysługuje środek zaskarżenia.

Pozytywnie zaopiniowane przez zarząd osiedla zgłoszenia projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego zostaną poddane konsultacji z mieszkańcami osiedla w drodze głosowania.

V. Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane przez zarządy osiedli projekty zadań zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Głosowanie elektroniczne
odbędzie się w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 30 września 2023 r. za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej pod adresem www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl

Głosowanie pisemne odbędzie się w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 30 września 2023 r. poprzez składanie przez mieszkańców wypełnionych formularzy głosowania w urnach udostępnionych w niżej wymienionych budynkach:

1)      dla wyboru zadań zgłoszonych w poszczególnych osiedlach:

 


2)      dla wyboru zadań zgłoszonych w każdym z osiedli – w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32 w dniach i godzinach dostępności dla interesantów: pon.-pt. 7:30-15:30

                                                                                                                      PREZYDENT MIASTA

                                                                                                                    (-)  Sabina Nowosielska

 
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.