Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.720.991 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
67.520 PLN
Blachownia
92.753 PLN
Cisowa
81.565 PLN
Kłodnica
123.194 PLN
Kuźniczka
65.174 PLN
Lenartowice
104.121 PLN
Miejsce Kłodnickie
22.325 PLN
Piastów - Powstańców Śląskich
195.823 PLN
Pogorzelec
251.742 PLN
Południe
58.850 PLN
Przyjaźni
45.947 PLN
Rogi
68.556 PLN
Sławięcice
94.354 PLN
Stare Miasto
111.886 PLN
Śródmieście
192.535 PLN
Zachód
144.646 PLN

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 1)  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym akcie jest mowa o:

1) Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć określoną w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) formę konsultacji społecznych prowadzoną z mieszkańcami miasta Kędzierzyn-Koźle;

2) Gminie – należy przez to rozumieć miasto Kędzierzyn-Koźle;

3) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle;

4) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle;

5) Urzędzie Miasta – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle;

6) Osiedlu – należy przez to rozumieć jednostki pomocnicze Gminy Kędzierzyn-Koźle w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym;

7) mieszkańcu Osiedla – należy przez to rozumieć mieszkańca miasta Kędzierzyn-Koźle, zamieszkującego na terenie danego Osiedla;

8) budżecie miasta – należy przez to rozumieć budżet miasta Kędzierzyn-Koźle;

9) klauzuli informacyjnej RODO – należy przez to rozumieć wprowadzoną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - klauzulę informacyjną dotyczącą praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych podmiotów biorących udział w konsultacjach;

10) oświadczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy przez to rozumieć wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez podmiot biorący udział w konsultacjach;

11) rezerwie celowej – należy przez to rozumieć rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, określoną w art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

§ 2. 1. Konsultacje w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadza się każdorazowo w celu wprowadzenia do budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle zadań finansowanych ze środków rezerwy celowej, przewidzianej w projekcie budżetu miasta lub utworzonej w budżecie miasta dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim.

2. Rezerwa celowa podlega podziałowi na poszczególne Osiedla z uwzględnieniem kwot stałych przypadających w równej wysokości każdemu Osiedlu oraz kwot zmiennych uzależnionych od liczby mieszkańców danego Osiedla, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego przeprowadzenie konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

3. Łączna wartość zadań objętych Budżetem Obywatelskim w danym roku wynosi nie więcej niż kwota rezerwy celowej przewidzianej w projekcie budżetu miasta lub utworzonej w budżecie miasta dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim.

§ 3. Rozpoczęcie konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego następuje z datą zamieszczenia przez Prezydenta Miasta na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia, zawierającego:

1) opis trybu i wskazanie podmiotów uprawnionych do zgłaszania projektów zadań oraz głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego ustalonych w niniejszym załączniku;

2) wskazanie terminu zgłaszania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego;

3) określenie wartości kwoty podziału rezerwy celowej przewidzianej w projekcie budżetu miasta lub utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim na kwoty przypadające na poszczególne Osiedla.

Rozdział 2.
Tryb i podmioty uprawnione do zgłaszania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego oraz wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty

§ 4. 1. Zgłoszenia projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać:

1) każdy mieszkaniec Osiedla;

2) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), mieści się na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;

3) podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), którego siedziba lub siedziba oddziału mieści się na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle albo który realizuje zadania publiczne na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;

4) organ samorządu mieszkańców Osiedla;

5) Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle;

6) Miejska Rada Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu;

zwane dalej „podmiotami zgłaszającymi”.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, każdy podmiot zgłaszający może dokonać zgłoszenia jednego projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego.

3. Zgłoszony projekt może obejmować grupę jednorodnych zadań przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym więcej niż jedno osiedle.

§ 5. Zgłoszenie projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego winno:

1) obejmować działanie zgodne z obowiązującym prawem, stanowiące zadanie Gminy, z którego efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla;

2) zawierać niezbędne dane opisujące zadanie, w tym zakres funkcjonalno-użytkowy, sporządzony zgodnie z wzorcem nr 1 załączonym do niniejszego załącznika, obejmującym również klauzulę informacyjną RODO i oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3) dotyczyć nieruchomości, do których Gmina posiada lub może uzyskać tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością (w przypadku gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z nieruchomością);

4) obejmować zakres przedmiotowy prac o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na dane osiedle w podziale rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim;

5) zostać poparte co najmniej jednym podpisem mieszkańca Osiedla.

§ 6. Zgłoszenie projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego winno zostać skierowane – w terminie i w sposób określony przez Prezydenta Miasta w ogłoszeniu o którym mowa w § 3 – do właściwej Rady Osiedla, w formie:

1) pisemnej;

2) elektronicznej – z wykorzystaniem sieci Internet.

Rozdział 3.
Weryfikacja formalna oraz opiniowanie zgłoszenia projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego, zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

§ 7. 1. Właściwy Zarząd Osiedla po upływie terminu wyznaczonego na zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonuje weryfikacji formalnej każdego zgłoszenia projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego w zakresie spełniania wymagań określonych w § 5 i 6 oraz dokonuje jego oceny pod względem jego zgodności z obowiązującym prawem i wykonalności technicznej oraz ustala szacunkową wartość objętego nim zadania.

2. W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych w zgłoszeniu projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Osiedla może zwrócić się pisemnie, drogą elektroniczną lub telefoniczną do:

1) właściwego podmiotu zgłaszającego, składającego projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego, z prośbą o wyjaśnienie lub uzupełnienie danych zawartych w zgłoszeniu projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego;

2) Prezydenta Miasta z prośbą o opinię w przedmiocie zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz szacunkowej wartości projektu zadania objętego zgłoszeniem do Budżetu Obywatelskiego.

3. Po przeprowadzeniu czynności określonych w ust. 1 oraz – fakultatywnie – w ust. 2, Zarząd Osiedla w głosowaniu zwykłą większością głosów:

1) pozytywnie opiniuje zgłoszenia projektów zadań, które spełniają lub – po dokonaniu określonych niezbędnych modyfikacji – mogą spełniać wymagania określone w § 5 i 6, wydając rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub warunkowym dopuszczeniu projektu do głosowania po dokonaniu jego niezbędnych modyfikacji przez podmiot zgłaszający w terminie 7 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia o warunkowym dopuszczeniu projektu zadania;

2) negatywnie opiniuje zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w § 5, wydając decyzje o niedopuszczeniu projektu do głosowania i uzasadniając na piśmie zajęte stanowisko.

4. Projekty zadań dopuszczone do głosowania Zarząd Osiedla kieruje do Rady Osiedla celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla.

5. Treść zgłoszonych projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego wraz z opinią Zarządu Osiedla oraz informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zadań, podlegają publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze właściwego Osiedla.

6. Od decyzji Zarządu Osiedla o niedopuszczeniu projektu zadania, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji wymienionej w ust. 5.

7. Odwołanie składa się w formie:

1) papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle;

2) elektronicznej na adres mailowy budzetobywatelski@kedzierzynkozle.pl.

Terminem wniesienia odwołania jest data wpływu odwołania do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub na adres mailowy, o którym mowa w pkt 2.

8. Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Od rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta w przedmiocie odwołania nie przysługuje środek zaskarżenia.

Rozdział 4.
Tryb i przedmiot konsultacji z mieszkańcami Osiedli projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego oraz zasady przeprowadzania głosowania

§ 8. 1. Pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Osiedla zgłoszenia projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego zostają poddane konsultacjom z mieszkańcami Osiedla.

2. Konsultacje projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego przeprowadza się w okresie 4 miesięcy od daty zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia, o którym mowa w § 3, w drodze głosowania, w terminach i w sposób określony przez Prezydenta Miasta w tym ogłoszeniu, w formie:

1) pisemnej – z zastosowaniem druku formularza głosowania, sporządzonego zgodnie z wzorcem nr 2 załączonym do niniejszego załącznika, podpisanego własnoręcznym podpisem, składanego w zamkniętych i zaplombowanych urnach udostępnionych mieszkańcom w położonych na terenie poszczególnych Osiedli:

a) wyznaczonych budynkach Urzędu Miasta lub gminnych jednostek organizacyjnych – w godzinach ich dostępności dla interesantów,

b) siedzibach Zarządów i Rad Osiedli – w godzinach wyznaczonych dyżurów członków tych organów;

2) elektronicznej – z zastosowaniem elektronicznego formularza głosowania w ramach konsultacji, o strukturze określonej we wzorcu nr 3 załączonym do niniejszego załącznika, umożliwiającego przesłanie właściwej Radzie Osiedla za pośrednictwem sieci Internet głosu oddanego przez mieszkańca Osiedla.

3. Oddanie głosu w trybie określonym w ust. 2 pkt 1 następuje poprzez złożenie przez mieszkańca Osiedla do urny na druku formularza głosowania oświadczenia, zawierającego:

1) dane określające tożsamość głosującego w postaci imienia, nazwiska i daty urodzenia;

2) wskazanie miejsca zamieszkania głosującego;

3) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego;

4) wskazanie nazwy wybranego projektu zadania.

4. Oddanie głosu w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 następuje poprzez złożenie przez mieszkańca Osiedla właściwej Radzie Osiedla za pośrednictwem sieci Internet przy pomocy elektronicznego formularza głosowania oświadczenia, zawierającego:

1) dane określające tożsamość głosującego w postaci imienia, nazwiska i daty urodzenia;

2) wskazanie miejsca zamieszkania głosującego;

3) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego;

4) wskazanie nazwy wybranego projektu zadania.

5. Wątpliwości dotyczące zgodności ze stanem faktycznym danych głosującego zawartych w:

1) oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;

2) elektronicznym formularzu głosowania, o którym mowa w ust. 4;

rozstrzyga Zarząd Osiedla, po zapoznaniu się z – udzieloną na jego wniosek przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta – informacją o ich zgodności z danymi zgromadzonymi w rejestrach prowadzonych na podstawie przepisów prawa przez Urząd Miasta.

§ 9. 1. Wskazanie wybranego projektu zadania przez mieszkańca Osiedla oddającego głos w konsultacjach następuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce druku formularza głosowania lub elektronicznego formularza głosowania, położonej obok nazwy określonego projektu zadania.

2. Każdy mieszkaniec Osiedla może oddać tylko jeden głos, wskazując tylko jedno zadanie z wykazu pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Osiedla projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

3. Postawienie znaku „x” w kratkach druku formularza głosowania lub elektronicznego formularza głosowania obok nazwy więcej niż jednego projektu zadania z wykazu pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Osiedla projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego lub niepostawienie znaku „x” w żadnej z kratek druku formularza głosowania lub elektronicznego formularza głosowania powoduje nieważność głosu.

4. Oddanie przez mieszkańca Osiedla w trybie określonym w § 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 na druku formularza głosowania:

1) głosu:

a) bez podania imienia, nazwiska, daty urodzenia lub adresu zamieszkania głosującego,

b) z podaniem niewłaściwego imienia, nazwiska, daty urodzenia lub adresu zamieszkania,

c) bez podpisu osoby głosującej;

2) więcej niż jednego głosu;

powoduje nieważność głosu.

Rozdział 5.
Zasady ustalania wyników konsultacji, podawania ich do publicznej wiadomości oraz wprowadzenia zadań do budżetu miasta

§ 10. 1. Rada Osiedla ustala wyniki konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, sporządzając sprawozdanie obejmujące, co najmniej:

1) liczbę mieszkańców Osiedla uczestniczących w konsultacjach;

2) liczbę oddanych głosów nieważnych;

3) liczbę oddanych głosów ważnych;

4) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Osiedla projekty zadań zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego;

5) wskazanie projektów zadań, które uzyskały największą liczbę głosów i których łączna wartość nie przekracza wartości kwoty podziału rezerwy celowej przewidzianej w projekcie budżetu miasta lub utworzonej w budżecie miasta dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim, zwanych dalej „zadaniami wybranymi w ramach Budżetu Obywatelskiego”.

2. Rada Osiedla w drodze uchwały określa zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie informacji Publicznej oraz wywieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze właściwego Osiedla.

§ 11. 1. Sprawozdanie i uchwałę, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, Rada Osiedla przesyła do Prezydenta Miasta, który obejmuje zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego przysługującą mu inicjatywą uchwałodawczą w sprawie budżetu miasta.

2. Prezydent Miasta zamieszcza informację o przebiegu i wynikach konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz przedstawia ją na sesji Rady Miasta.1)  Załącznik zmieniony przez:

- § 1 uchwały nr XXVIII/299/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 3325), zmieniającej niniejszą uchwałę z dniem 19 grudnia 2020 r.

- § 1 uchwały nr LV/654/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 926), zmieniającej niniejszą uchwałę z dniem 18 marca 2023 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.