Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.720.991 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
67.520 PLN
Blachownia
92.753 PLN
Cisowa
81.565 PLN
Kłodnica
123.194 PLN
Kuźniczka
65.174 PLN
Lenartowice
104.121 PLN
Miejsce Kłodnickie
22.325 PLN
Piastów - Powstańców Śląskich
195.823 PLN
Pogorzelec
251.742 PLN
Południe
58.850 PLN
Przyjaźni
45.947 PLN
Rogi
68.556 PLN
Sławięcice
94.354 PLN
Stare Miasto
111.886 PLN
Śródmieście
192.535 PLN
Zachód
144.646 PLN

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkęKędzierzyn-Koźle, 31 grudnia 2018 r.
 
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego
w 2019 roku

Na podstawie § 3 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, stanowiących załącznik do uchwały nr II/18/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3533), ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku.

I. Kwoty przypadające na poszczególne osiedla ustalone w wyniku podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na rok 2019 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim

L.p.

Osiedle

Adres siedziby rady osiedla

Łączna kwota przypadająca
na Osiedle (w złotych)

1.

Osiedle Azoty

Siedziba Rady Osiedla

ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

59 793 1)

2.

Osiedle Blachownia

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Wyzwolenia 7b

63 361 2)

3.

Osiedle Cisowa

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Jana Brzechwy 78

107 417 5)

4.

Osiedle Kłodnica

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kłodnica 38a

122 063

5.

Osiedle Kuźniczka

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Grunwaldzka 83

 79 431 5)

6.

Osiedle Lenartowice


Siedziba Rady Osiedla

 ul. Nowowiejska 8

71 784 5)

7.

Osiedle Miejsce Kłodnickie

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szpaków 11

53 704

8.

Osiedle Piastów

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kazimierza Wielkiego 17/1

   149 830  3)

9.

Osiedle Pogorzelec

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piotra Skargi 38/I

 253 381 5)

10.

Osiedle Południe

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława Planetorza 1

58 708

11.

Osiedle Przyjaźni

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szkolna 3

54 495

12.

Osiedle Rogi

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Główna 54

68 088

13.

Osiedle Sławięcice

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Stefana Batorego 32

 45 702 4)

14.

Osiedle Stare Miasto

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława  Planetorza 3/1

111 538

15.

Osiedle Śródmieście

 

Siedziba Rady Osiedla

al. Jana Pawła II 3

270 980 5)

16.

Osiedle Zachód

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piastowska 51

 146 409

II. Opis trybu i podmiotów uprawnionych do zgłaszania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

1. Zgłoszenia projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać:

1) każdy mieszkaniec Osiedla;

2) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;

3) podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), którego siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;

4) organ samorządu mieszkańców Osiedla;

5) Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle;

6) Miejska Rada Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu.

2. Każdy z podmiotów wymienionych w ust. 1 może dokonać zgłoszenia jednego projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszony projekt może obejmować grupę jednorodnych zadań przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym więcej niż jedno osiedle.

III. Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty

1. Zgłoszenie projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego w osiedlu winno:

1) obejmować działanie zgodne z obowiązującym prawem, stanowiące zadanie Gminy, z którego efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla;

2) zawierać niezbędne dane opisujące zadanie, zgodnie z formularzem dostępnym do pobrania na stronie: www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl;

3) dotyczyć nieruchomości, do których Gmina posiada lub może uzyskać tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością (w przypadku gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z nieruchomością);

4) obejmować zakres przedmiotowy prac o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na dane osiedle w podziale rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim;

5) zostać poparte co najmniej jednym podpisem mieszkańca Osiedla.

Każda część grupy jednorodnych zadań przewidzianych do realizacji na terenie obejmującym więcej niż jedno Osiedle, zlokalizowana na określonym Osiedlu winna spełniać wymogi wymienione wyżej.


Zgłoszenie projektu zadania winno zostać w terminie do 31 stycznia 2019 r. skierowane do właściwej rady osiedla:

1) pisemnie odpowiednio na adres siedziby Rady Osiedla podanej w części I ogłoszenia;

2) za pośrednictwem platformy internetowej www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl.

Zgłoszenia, które wpłyną po 31 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.


IV. Weryfikacja formalna i opiniowanie projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

1. W okresie do 15 lutego 2019 r. właściwy Zarząd Osiedla:

1) pozytywnie opiniuje zgłoszenia projektów zadań, które spełniają lub – po dokonaniu określonych niezbędnych modyfikacji – mogą spełniać wymagania określone w cz. III ogłoszenia, wydając rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub warunkowym dopuszczeniu projektu do głosowania po dokonaniu jego niezbędnych modyfikacji przez podmiot zgłaszający w terminie 7 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia o warunkowym dopuszczeniu projektu zadania;

2) negatywnie opiniuje zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w cz. III ogłoszenia, wydając decyzje o niedopuszczeniu projektu do głosowania i uzasadniając na piśmie zajęte stanowisko.

2. Projekty zadań dopuszczone do głosowania Zarząd Osiedla kieruje do Rady Osiedla celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla.

3. Treść zgłoszonych projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego wraz z opinią Zarządu Osiedla oraz informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zadań, podlegają publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze właściwego Osiedla w terminie do 25 lutego 2019 r.

4. Od decyzji Zarządu Osiedla o niedopuszczeniu projektu zadania, o której mowa w cz. IV ust. 1 pkt. 2 ogłoszenia, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji wymienionej w cz. IV ust. 3 ogłoszenia.

5. Odwołanie składa się w formie:

1) papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle;

2) elektronicznej na adres mailowy budzetobywatelski@kedzierzynkozle.pl.

Terminem wniesienia odwołania jest data wpływu odwołania do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta

Kędzierzyn-Koźle lub na adres mailowy.


6. Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Od rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta w przedmiocie odwołania nie przysługuje środek zaskarżenia.

Pozytywnie zaopiniowane przez zarząd osiedla zgłoszenia projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego zostaną poddane konsultacji z mieszkańcami osiedla w drodze głosowania.

 
V. Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane przez zarządy osiedli zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

1. Głosowanie stacjonarne odbędzie się w siedzibach rad osiedli w następujących terminach:

L.p.

Osiedle

Adres siedziby rady osiedla

Data

   Godzina  

1.

Osiedle Azoty

Siedziba Rady Osiedla

ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

27 lutego 2019 r.

16.00-20.00

2.

Osiedle Blachownia

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Wyzwolenia 7b

27 lutego 2019 r.

16.00-20.00

3.

Osiedle Cisowa

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Jana Brzechwy 78

27 lutego 2019 r.

16.00-20.00

4.

Osiedle Kłodnica

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kłodnica 38a

28 lutego 2019 r.

16.00-20.00

5.

Osiedle Kuźniczka

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Grunwaldzka 83

28 lutego 2019 r.

16.00-20.00

6.

Osiedle Lenartowice


Siedziba Rady Osiedla

 ul. Nowowiejska 8

28 lutego 2019 r.

16.00-20.00

7.

Osiedle Miejsce Kłodnickie

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szpaków 11

1 marca 2019r.

16.00-20.00

8.

Osiedle Piastów

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kazimierza Wielkiego 17/1

   1 marca 2019 r.

16.00-20.00

9.

Osiedle Pogorzelec

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piotra Skargi 38/I

  1 marca 2019 r.

16.00-20.00

10.

Osiedle Południe

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława Planetorza 1

 4 marca 2019 r.

16.00-20.00

11.

Osiedle Przyjaźni

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szkolna 3

 4 marca 2019 r.

16.00-20.00

12.

Osiedle Rogi

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Główna 54

 4 marca 2019 r.

16.00-20.00

13.

Osiedle Sławięcice

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Stefana Batorego 32

5 marca 2019 r.

16.00-20.00

14.

Osiedle Stare Miasto

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława  Planetorza 3/1

5 marca 2019 r.

16.00-20.00

15.

Osiedle Śródmieście

 

Siedziba Rady Osiedla

al. Jana Pawła II 3

6 marca 2019 r.

16.00-20.00

16.

Osiedle Zachód

 

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piastowska 51

6 marca 2019 r.

16.00-20.002. Głosowanie elektroniczne odbędzie się w okresie od 8 marca – 31 marca 2019 r. za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej pod adresem www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl
 

 

                                                                                                                Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

                                                                                                                                              Sabina Nowosielska


 

 1) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Azoty w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. w uzgodnieniu z Radą Osiedla Azoty zmniejszono o kwotę 18 000 zł, które przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Chemików - II etap" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.

2) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Blachownia w Budżecie Obywatelskim w 2019 r:

a) zwiększono o kwotę oszczędności wynoszącą 25 125 zł, w wyniku realizacji zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim w latach 2017-2018,

b) w uzgodnieniu z Radą Osiedla Blachownia zmniejszono o kwotę 55 000 zł, które przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. "Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia " wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.

3) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Piastów w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. w uzgodnieniu z Radą Osiedla Piastów zmniejszono o kwotę 50 000 zł, które przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. "Budowa mini tężni solankowych na ternie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka Etap I" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.

4) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Sławięcice w Budżecie Obywatelskim w 2019 r:

a) zwiększono o kwotę oszczędności wynoszącą 21 361 zł, w wyniku realizacji zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim w roku 2018,

b) w uzgodnieniu z Radą Osiedla Sławięcice zmniejszono o kwotę 70 000 zł, które przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. "Modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim prarku" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. 

5) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. zwiększono o oszczędności w wyniku realizacji zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim w latach 2017-2018 w: Osiedlu Cisowa (27 546 zł), Osiedlu Kuźniczka (14 355 zł), Osiedlu Lenartowice (17 976 zł), Osiedlu Miejsce Kłodnickie (2241 zł), Osiedlu Pogorzelec (511 zł), Osiedlu Śródmieście (569 zł).


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.