Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.720.991 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
67.520 PLN
Blachownia
92.753 PLN
Cisowa
81.565 PLN
Kłodnica
123.194 PLN
Kuźniczka
65.174 PLN
Lenartowice
104.121 PLN
Miejsce Kłodnickie
22.325 PLN
Piastów - Powstańców Śląskich
195.823 PLN
Pogorzelec
251.742 PLN
Południe
58.850 PLN
Przyjaźni
45.947 PLN
Rogi
68.556 PLN
Sławięcice
94.354 PLN
Stare Miasto
111.886 PLN
Śródmieście
192.535 PLN
Zachód
144.646 PLN

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę


Kędzierzyn-Koźle, 30 grudnia 2016 r.


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego
w 2017 roku

Na podstawie § 3 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle, stanowiących załącznik do uchwały nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1953 z późn. zm.), ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.
Zgłoszenia, weryfikacja i konsultacje zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonywane są odrębnie w ramach kwot przypadających każdemu osiedlu.

I. Kwoty przypadające na poszczególne osiedla ustalone w wyniku podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na rok 2017 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim

L.p.

Osiedle

Łączna kwota przypadająca
na Osiedle (w złotych)

1.

Osiedle Azoty

65 052

2.

Osiedle Blachownia

77 845

3.

Osiedle Cisowa

65 717

4.

Osiedle Kłodnica

101 839

5.

Osiedle Kuźniczka

54 362

6.

Osiedle Lenartowice

44 245

7.

Osiedle Miejsce Kłodnickie

42 806

8.

Osiedle Piastów

86 843 1)

9.

Osiedle Pogorzelec

210 993

10.

Osiedle Południe

48 808

11.

Osiedle Przyjaźni

45 421

12.

Osiedle Rogi

56 048

13.

Osiedle Sławięcice

118 015 2)

14.

Osiedle Stare Miasto

93 408

15.

Osiedle Śródmieście

230 244 3)

16.

Osiedle Zachód

121 810

II. Opis trybu i podmiotów uprawnionych do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego

1. Zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać:
1) każdy mieszkaniec osiedla zamieszkujący na terenie danego osiedla posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (który ukończył 13 lat);
2) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;
3) podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), którego siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;
4) organ samorządu mieszkańców osiedla.
2. Każdy z podmiotów wymienionych w ust. 1 może dokonać zgłoszenia jednego zadania do Budżetu Obywatelskiego.

III. Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego w osiedlu winno:

1) obejmować działanie zgodne z obowiązującym prawem, stanowiące zadanie Gminy, z którego efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla;
2)  zawierać niezbędne dane opisujące zadanie, zgodnie z formularzem załączonym do niniejszego ogłoszenia (formularz do pobrania na stronie: www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl);
3) dotyczyć nieruchomości, do których Gmina posiada lub może uzyskać tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością (w przypadku gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z nieruchomością);
4)  obejmować zakres przedmiotowy prac o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na dane osiedle w podziale rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim.

Zgłoszenie zadania winno zostać w terminie do 31 stycznia 2017 r. skierowane do właściwej rady osiedla:

1) pisemnie odpowiednio na adres:


L.p.

Osiedle

Adres siedziby rady osiedla

1.

Osiedle Azoty

Siedziba Rady Osiedla

ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

2.

Osiedle Blachownia

Siedziba Rady Osiedla

ul. Wyzwolenia 7b

 3.

Osiedle Cisowa

Siedziba Rady Osiedla

ul. Jana Brzechwy 78

4.

Osiedle Kłodnica

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kłodnica 38a

5.

Osiedle Kuźniczka

Siedziba Rady Osiedla

ul. Grunwaldzka 83

6.

Osiedle Lenartowice

Siedziba Rady Osiedla

 ul. Nowowiejska 8

7.

Osiedle Miejsce Kłodnickie

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szpaków 11

8.

Osiedle Piastów

Siedziba Rady Osiedla

ul. Kazimierza Wielkiego 17/1

9.

Osiedle Pogorzelec

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piotra Skargi 38/I

10.

Osiedle Południe

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława Planetorza 1

11.

Osiedle Przyjaźni

Siedziba Rady Osiedla

ul. Szkolna 3

12.

Osiedle Rogi

Siedziba Rady Osiedla

ul. Główna 54

13.

Osiedle Sławięcice

Siedziba Rady Osiedla

ul. Stefana Batorego 32

14.

Osiedle Stare Miasto

Siedziba Rady Osiedla

ul. Władysława  Planetorza 3/1

15.

Osiedle Śródmieście

Siedziba Rady Osiedla

al. Jana Pawła II 3

16.

Osiedle Zachód

Siedziba Rady Osiedla

ul. Piastowska 51

 

2)  za pośrednictwem platformy internetowej www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl.

Zgłoszenia, które wpłyną po 31 stycznia 2017 r. nie będą rozpatrywane.

IV. Weryfikacja formalna i opiniowanie zadań zgłoszonych  do Budżetu Obywatelskiego

Właściwy zarząd osiedla w okresie od 1 lutego 2017 r. do 20 lutego 2017 r. dokonuje weryfikacji formalnej każdego zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego pod względem jego zgodności z obowiązującym prawem oraz ustala szacunkową wartość objętego nim zadania.
Treść wszystkich złożonych w wyznaczonym terminie zgłoszeń zadań do Budżetu Obywatelskiego oraz odnoszących się do tych zgłoszeń opinii zarządu osiedla wraz z informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zadań, podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze właściwego osiedla w terminie do 28 lutego 2017 r.

 

Pozytywnie zaopiniowane przez zarząd osiedla zgłoszenia zadań do Budżetu Obywatelskiego zostaną poddane konsultacji z mieszkańcami osiedla w drodze głosowania.
 
V. Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane przez zarządy osiedli zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego
  1. Głosowanie stacjonarne odbędzie się w okresie 1 marca 2017 r. – 14 marca 2017 r. w siedzibach rad osiedli w szczegółowych terminach określonych w odrębnym ogłoszeniu.
  2. Głosowanie elektroniczne odbędzie się w okresie od 16 marca 2017 r. – 31 marca 2017 r. za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej pod adresem www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl
 

 

                                                                                                                                  Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

                                                                                                                                              Sabina Nowosielska


 

 

1) W uzgodnieniu z Radą Osiedla Piastów zmniejszono środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Piastów w Budżecie Obywatelskim w 2017 r. o kwotę 80 000 zł, którą przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego na
2016 r.
2) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Sławięcice w Budżecie Obywatelskim w 2017 r. zwiększono o 40 000 zł niewykorzystane w wyniku niewykonania wybranego w 2015 r. zadania pn. "Budowa altany biesiadnej".
3) Zwiększono środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Śródmieście w Budżecie Obywatelskim w 2017 r. o wynoszącą 3456 zł oszczędność w wyniku realizacji zadania pn. "Remont i modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z zakupem jego wyposażenia" wybranego w Budżecie Obywatelskim w 2016 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.